Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області

05.09.2019

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Великий Жванчик
Дунаєвецького району Хмельницької області

1. Замовник

Дунаєвецька міська рада об’єднаної територіальної громади (вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400, телефон +038(038)58-31-295)

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Генеральний план с. Великий Жванчик, Дунаєвецького району, Хмельницької області, розроблений на підставі рішення сесії Великожванчицької сільської ради від 03.10.2014 р. №1-36/2014.

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а й стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, безперервного, сталого розвитку.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Хмельницької області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Розроблення генерального плану села Великий Жванчик передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів.

б) для територій з природоохоронним статусом - На території села Великий Жванчик відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення-транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану села для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Не передбачаються.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Великий Жванчик може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- визначення проведення реконструкції чи будівництва головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції до Заяви надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Дунаєвецьку міську раду об’єднаної територіальної громади (вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400, телефон +038(038)58-31-295), факс +38(038)58-31-899, E-mail – dunorg@i.ua , протягом 15 діб з дня її оприлюднення.

Прошу Вас надати Дунаєвецій міській раді необхідну та відповідну інформацію, що має бути врахована при розробленні Стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області.

Заступник міського голови _________________________С. Яценко