Положення про постійні комісіїІ. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

1. Організація і робота постійних комісій Дунаєвецької міської ради здійснюється на підставі Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", регламенту роботи Дунаєвецької міської ради і цього Положення;

2. Постійні комісії ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради;

3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією міського голови. Депутат міської ради може входити тільки до складу однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах;

4. Міський голова та секретар міської ради не може бути обраними до складу постійних комісій;

5. Основними завданнями постійних комісій міської ради є:

-  розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

- попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для   обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;

- підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради, сприяння державним органам і організаціям , а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень ради;

- сприяння в здійсненні контрою за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях міської ради та засіданнях постійних комісій.

6. Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності міської ради по вирішенню питань територіальної громади;

7. Перелік постійних комісій затверджується рішенням міської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень міська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій;

8. Постійні комісії міської ради відкритим голосуванням обирають заступника та секретаря комісії;

9. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею;

10. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колегіального, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

II. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії Дунаєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади:

1. За дорученням ради, міського голови або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного розвитку, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;

3. Перевіряють виконання рішень міської ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства;

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян, що надходять на розгляд комісії;

5. Вивчають за дорученням ради, міського голови або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження міської радою, готують висновки з цих питань.

ІІІ . Права і обов'язки комісій

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій;

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, певних спеціалістів за їх згодою;

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін;

5. Член постійної комісії зобов'язаний особисто брати участь в роботі комісій, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісій. При пропуску без поважних причин трьох засідань член комісії за поданням голови комісії виключається зі складу комісії з наступним затвердженням на сесії міської ради;

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні вносити свої пропозиції. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради;

7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків із збереженням середнього заробітку за основним місцем праці;

8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. При рівній кількості голосів - голос голови комісії є вирішальним;

9. На кожному засіданні комісії ведеться протокол.

IV. Порядок роботи постійних комісій

1. Постійні комісії Дунаєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади працюють, виходячи з плану роботи міської ради;

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 2 дні до призначеного терміну доводять до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії;

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого комітету міської ради;

4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників районної державної адміністрації, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення;

5. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії;

6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням більшістю голосів. Під час проведення спільних засідань, рішення приймають простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії;

7. Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднанням громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісій, інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії.

Секретар комісії:

- повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісій, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

8. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісій підписують голова і секретар комісії.

V. Заключні положення

Можливе утворення постійних комісій міської ради також з інших питань, які визначаються конкретними потребами соціально-економічного функціонування територіальної громади.