Заява про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки до проекту генерального плану м.Дунаївці

05.11.2019

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Генерального плану міста Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області

1) Інформація про замовника

Замовником проекту є Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області (32400 Хмельницька область, Дунаєвецький район, м. Дунаївці вул. Шевченка, буд. 50).

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Дунаєвецької міської ради.

Генеральний план розробляється у зв’язку з необхідністю розвитку нової житлової забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення, покращення існуючого функціонального зонування території, удосконалення вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Хмельницької області (2014 р.), Генеральний план міста Дунаївці (1992 р.), Проект внесення змін до генерального плану м.Дунаївці (2015 р.), Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Дунаївці Хмельницької області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів (2017 р.), стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3) Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Головні екологічні проблеми, що мають відношення до проекту ДДП

Основними екологічними проблемами, з якими стикається м. Дунаївці, є:

Атмосферне повітря – забруднення повітря викидами підприємств (Згідно з листами Департаменту екології та природних ресурсів та Дунаєвецького міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, до промислових підприємств, які здійснювали викиди забруднюючих речовин в межах міста, слід віднести ТОВ «Дунаєвецький ливарно-механічний завод», ТДВ «Дунаєвецький маслозавод», КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради, ТОВ «Центр Інноваційно-будівельних технологій», АТП 16839, ПП «АвтоГаз-Захід» та інші), автотранспортом, а також забруднення, спричинене діями місцевого населення (спалювання сміття та опалого листя).

Водний басейн – забруднення поверхневих та підземних вод, пов’язане з антропогенним навантаженням – відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, фізичний і моральний знос водопровідно-каналізаційних систем, недостатнє фінансування їх утримання і ремонту, побутові стоки зі сторони забудови, що не охоплена централізованою каналізацією та промислові стоки, відсутність єдиної дощової каналізації в місті з належною очисткою стоків, дифузне забруднення від транспорту (викиди забруднювачів в атмосферу, поверхневий стік з доріг).

Стан ґрунтів – забруднення автотранспортом, стоками, забрудненими нафтопродуктами, з виробничих ділянок, АЗС, СТО, гаражів (через відсутність належного очищення стоків). Забруднення ґрунтів інфільтратами з кладовищ. На території міста наявні ділянки з проявом ерозії, зсувів та ділянки з порушеною поверхнею землі (кар’єри глини, піску).

Акустичне забруднення. Основними джерелами шумового забруднення є автомобільний транспорт (найбільші транспортні потоки концентруються на головних транспортних магістралях: вул. Шевченка, Дунайгородська, МТС, Суворова, Б.Хмельницького, Ярова, Київська, 1-го Травня, Могилівська, Горького, Громадська, Партизанська та об’їзній дорозі), виробничі підприємства та трансформаторні підстанції.

Вплив на рослинний і тваринний світ внаслідок нераціонального ведення господарської діяльності та недостатнім розвитком зелених насаджень на території населеного пункту – зменшення біорізноманіття.

Цілі охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту ДДП

При визначені цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я людини, що мають відношення до проекту Генеральний план м. Дунаївці, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки, Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року, програма «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки», Програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки, місцеві програми (за наявності).

Таблиця №1

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Стратегічні цілі актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Негативний вплив автотранспорту та виробничих підприємств на стан повітря.

Основними шкідливими речовинами, які забруднюють атмосферне повітря, є азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид, сірчистий ангідрид, формальдегід, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аміак, сірководень, неметанові леткі органічні сполуки, кислота оцтова, вініл хлористий, стирол, полістирол, озон, органічний та неорганічний пил з вмістом кремнію, залізо та його оксиди.

Заходи зі зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промпідприємствах (експлуатація пилогазоочисного обладнання, заходи із зниження обсягу викидів забруднюючих речовин до встановлених нормативів, впровадження новітніх технологій).

Покращення технічного стану автошляхів, організація дорожнього руху.

Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Забруднення водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними зворотними водами через незадовільний технічний стан водоочисних споруд або їх відсутність.

Проведення господарської діяльності в межах прибережних смуг і водоохоронних зон.

Реалізація заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, зокрема, з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок та інших водних об’єктів і заходів щодо ефективності роботи систем водовідведення.

Стан ґрунтів

Забруднення ґрунтів небезпечними промисловими і побутовими відходами.

Деградація та ерозія ґрунтового покриву.

Ділянки з порушеною поверхнею землі (кар’єри глини, піску)

Виконання робіт, спрямованих на охорону і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітацію ґрунтів.

Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них.

Біорізноманіття

Зниження чисельності видів рослин і тварин внаслідок ведення нераціональної господарської діяльності.

Нестача зелених насаджень загального користування.

Забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, створення репрезентативної системи територій і об’єктів природно-заповідного фонду та формування екомережі.

Поводження з відходами

Недостатні обсяги утилізації відходів (територія міста охоплена вивозом відходів ТПВ на 76,3%), відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів (відсутність донного ізоляційного екрану, немає належного обвалування та дренажних канав) і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) різними промисловими та побутовими відходами.

Не реалізований роздільний збір сміття, його сортування та перероблення.

Організація роздільного збору окремих компонентів відходів.

Переробка відходів з наступною утилізацією та (або) захороненням.

Створення сучасних регіональних полігонів побутових відходів (регіональних комплексів поводження з відходами) із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу.

Будівництво регіональних сміттєпереробних заводів.

Забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів.

Сфера охоплення СЕО, включаючи географічні рамки

Вивчення компонентів навколишнього середовища території м. Дунаївці в проектних межах, визначених Генеральним планом: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, геолого-екологічні умови, ґрунти, рослинний і тваринний світ, природоохоронні території.

Перелік та обсяг інформації, яка буде використана в процесі СЕО

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, лабораторні дослідження стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою та впровадженням генерального плану м. Дунаївці, наступні:

- промислові, сільськогосподарські та інші об’єкти (проектні та реконструйовані), є джерелами забруднення навколишнього середовища шкідливими, із неприємним запахом речовинами, є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення;

- зменшення негативного впливу виробничих підприємств шляхом встановлення визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідним є рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, екологізації виробництва, його перепрофілювання або закриття;

- розміщення нових виробництв на віддалі від житлової забудови (з дотриманням нормативних санітарно-захисних зон чи розривів) з урахуванням основних напрямків вітрів;

- будівництво нової житлової забудови – підвищення навантаження на ландшафт, водні ресурси, ґрунти;

- ймовірне зниження якості атмосферного повітря через рух транспорту по об’їзній дорозі та нових вулицях і дорогах, проте поліпшення в центрі міста;

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі, оптимізації схем дорожнього руху, що спрямовані на зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;

- реконструкція каналізаційних мереж і споруд, мереж водопостачання, будівництво (реконструкція) очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів та ґрунтів;

- організація прибережних захисних смуг річок, струмків та ставків та їх озеленення;

- оздоровлення водного басейну: проведення заходів з розчищення та благоустрою р.Тернава, ліквідація анофелогенних територій;

- 100% охоплення території міста планово-подвірною санітарною очисткою, реалізації програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів та ліквідація несанкціонованих звалищ сміття для покращення стану ґрунтів;

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель, їх консервація, в т.ч. шляхом залуження та заліснення;

- закриття діючих кладовищ з невитриманою санітарно-захисною зоною;

- відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення на території міста, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє середовище, насамперед на атмосферне повітря від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території населеного пункту та поблизу нього відсутні об’єкти природно-захисного фонду. Разом з тим, територія знаходиться в межах таких елементів екомережі: Тернавський регіональний субекокоридор локальної екомережі НПП «Подільські Товтри».

Екологічний каркас міста формується системою зелених насаджень загального користування, міськими лісами, акваторіями та прибережними захисними смугами водних об’єктів.

Планувальна організація даних територій направлена на їх ландшафтно-інженерне впорядкування, охорону та збереження міської флори та фауни. Дані заходи сприяють оздоровленню міського середовища та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень, урізноманітнення ландшафтної структури території та її пізнавальне значення.

Як наслідок, очікується припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття і сформування цілісної та репрезентативної екомережі.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції Генерального плану м. Дунаївці не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія населеного пункту розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО Генерального плану м. Дунаївці з метою розгляду альтернативних рішень і їх екологічних наслідків було прийнято один сценарій, а саме:

1. «Нульовий» (за відсутності проекту розвитку).

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки використати дані з доступних джерел інформації (доповідей про стан навколишнього природного середовища, інформацію, включену в інші ДДП, що мають відношення до даного проекту, наявні та доступні дані моніторингу довкілля та здоров’я населення, доступна інформація органів виконавчої влади різних рівнів).

Використати аналітичні інструменти та методи оцінки, які найповніше дозволять оцінити впливи на навколишнє середовище.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво), озеленення смугами зелених насаджень;

- встановлення охоронних зон та режимів використання територій природних об’єктів;

- заходи з інженерного підготовлення території та вертикального планування (в т.ч. створення для організованого відведення поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски тощо) під час будівництва), благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг;

- будівництво мереж каналізації (зливової та господарсько-побутової) з очищенням стоків на очисних спорудах;

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного забруднення;

- заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, ґрунтів, атмосферного повітря;

- озеленення території та влаштування місць рекреації;

- заходи з санітарного очищення території.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області (32400 Хмельницька область, Дунаєвецький район, м. Дунаївці вул. Шевченка, буд. 50).

Строки подання – 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Заступник міського голови                                                                                    Сергій ЯЦЕНКО