Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області

05.11.2019

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Генерального плану села Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області

1) Інформація про замовника

Замовником проекту є Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області (32400 Хмельницька область, Дунаєвецький район, м. Дунаївці вул. Шевченка, буд. 50).

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Дунаєвецької міської ради.

Генеральний план розробляється у зв’язку з необхідністю розвитку нової житлової забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення, покращення існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Хмельницької області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3) Якою мірою документ державного планування (ДДП) визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Головні екологічні проблеми, що мають відношення до проекту ДДП

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Гірчична, є:

Атмосферне повітря – забруднення повітря викидами підприємств (згідно з інформацією, наданою департаментом екології та природних ресурсів ХОДА, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря наданий ТОВ «Верест»), автотранспортом, виділеннями з сміттєзвалищ, а також забруднення, спричинене діями місцевого населення (спалювання сміття та опалого листя). Сільськогосподарські та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища шкідливими, із неприємним запахом речовинами.

Водний басейн – забруднення поверхневих та підземних вод, пов’язане з антропогенним навантаженням – відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, відсутність централізованого водовідведення та очистки стічних вод (стоки поселень), неврегульоване розміщення побутових відходів, дифузне забруднення від транспорту (викиди забруднювачів в атмосферу, поверхневий стік з доріг); сільське господарство (використання пестицидів, поверхневий стік з тваринницьких ферм).

Стан ґрунтів – забруднення автотранспортом, стоками, забрудненими нафтопродуктами, з виробничих ділянок (через відсутність належного очищення стоків), сільське господарство. Забруднення ґрунтів інфільтратами з стихійних сміттєзвалищ, худобо-могильника та кладовищ. На території села також наявні порушені території (колишній кар’єр).

Акустичне забруднення. Основними джерелами шумового забруднення є автомобільний транспорт та виробничі підприємства.

Вплив на рослинний і тваринний світ внаслідок нераціонального ведення господарської діяльності (розорювання річкових заплав, надмірне використання пестицидів та агрохімікатів) та недостатнім розвитком зелених насаджень на території населеного пункту – зменшення біорізноманіття.

Цілі охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту ДДП

При визначені цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я людини, що мають відношення до проекту Генеральний план с. Гірчична, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки, Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року, програма «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки», Програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки, місцеві програми (за наявності).

Таблиця №1

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Стратегічні цілі актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Негативний вплив автотранспорту та виробничих підприємств на стан повітря. Найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря області спостерігаються за такими шкідливими речовинами: тверді речовини, діоксид азоту, оксиди вуглецю.

Заходи зі зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промпідприємствах (експлуатація пилогазоочисного обладнання, заходи із зниження обсягу викидів забруднюючих речовин до встановлених нормативів, впровадження новітніх технологій).

Покращення технічного стану автошляхів, організація дорожнього руху.

Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Забруднення водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними зворотними водами через незадовільний технічний стан водоочисних споруд або їх відсутність.

Проведення господарської діяльності в межах прибережних смуг і водоохоронних зон.

Реалізація заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, зокрема, з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок та інших водних об’єктів і заходів щодо ефективності роботи систем водовідведення.

Стан грунтів

Забруднення ґрунтів небезпечними промисловими і побутовими відходами.

Деградація та ерозія ґрунтового покриву.

Порушення територій внаслідок господарської діяльності людини.

Виконання робіт, спрямованих на охорону і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітацію ґрунтів.

Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них.

Біорізноманіття

Зниження чисельності видів рослин і тварин внаслідок ведення нераціональної господарської діяльності.

Забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, створення репрезентативної системи територій і об’єктів природно-заповідного фонду та формування екомережі.

Поводження з відходами

Недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, водоохоронних зон водних об’єктів) різними промисловими та побутовими відходами.

Організація роздільного збору окремих компонентів відходів.

Переробка відходів з наступною утилізацією та (або) захороненням.

Створення сучасних регіональних полігонів побутових відходів (регіональних комплексів поводження з відходами) із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу.

Будівництво регіональних сміттєпереробних заводів.

Забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів.

Сфера охоплення СЕО, включаючи географічні рамки

Вивчення компонентів навколишнього середовища території с. Гірчична в проектних межах, визначених Генеральним планом: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, геолого-екологічні умови, ґрунти, рослинний і тваринний світ, природоохоронні території.

Перелік та обсяг інформації, яка буде використана в процесі СЕО

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, лабораторні дослідження стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою та виконанням генерального плану с. Гірчична, наступні:

- промислові, сільськогосподарські та інші об’єкти (проектні та реконструйовані), є джерелами забруднення навколишнього середовища шкідливими, із неприємним запахом речовинами, є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення;

- зменшення негативного впливу промислових та сільськогосподарських підприємств шляхом встановлення визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідним є рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття;

- розміщення нових виробництв на віддалі від житлової забудови (з дотриманням нормативних санітарно-захисних зон чи розривів) з урахуванням основних напрямків вітрів;

- будівництво нової житлової забудови – підвищення навантаження на ландшафт, водні ресурси, ґрунти;

- покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі, оптимізації схем дорожнього руху, що спрямовані на зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;

- будівництво каналізаційних мереж і споруд, мереж водопостачання, будівництво очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів та ґрунтів;

- організація прибережних захисних смуг річок, струмків та ставків та їх озеленення;

- 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізації програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів та ліквідація несанкціонованих звалищ сміття для покращення стану ґрунтів;

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель (в т.ч. сміттєзвалища та худобо- могильника), їх консервація, в т.ч. шляхом залуження та заліснення;

- закриття діючих кладовищ з невитриманою санітарно-захисною зоною;

- відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення на території села, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє середовище, насамперед на атмосферне повітря від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони підприємств.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території населеного пункту та поблизу нього відсутні об’єкти природно-захисного фонду. Разом з тим, територія знаходиться в межах таких елементів екомережі: Студеницький екокоридор.

Екологічний каркас населеного пункту представлений водними акваторіями та прибережними захисними смугами водних об’єктів. Планувальна організація даних територій направлена на їх ландшафтно-інженерне впорядкування, створення озеленених зон. Дані заходи сприяють оздоровленню середовища населеного пункту та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень.

Як наслідок, очікується припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття і сформування цілісної та репрезентативної екомережі.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції Генерального плану с. Гірчична не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія населеного пункту розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО Генерального плану с. Гірчична з метою розгляду альтернативних рішень і їх екологічних наслідків був прийнятий один сценарій, а саме:

1. «Нульовий» (за відсутності проекту розвитку).

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки використати дані з доступних джерел інформації (доповідей про стан навколишнього природного середовища, інформацію, включену в інші ДДП, що мають відношення до даного проекту, наявні та доступні дані моніторингу довкілля та здоров’я населення, доступна інформація органів виконавчої влади різних рівнів).

Використати аналітичні інструменти та методи оцінки, які найповніше дозволять оцінити впливи на навколишнє середовище.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво), озеленення смугами зелених насаджень;

- встановлення охоронних зон та режимів використання території природних об’єктів;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування (в т.ч. створення для організованого відведення поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски тощо) під час будівництва), благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг;

- будівництво мереж каналізації (зливової та господарсько-побутової) з очищенням стоків на очисних спорудах;

- заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, ґрунтів, атмосферного повітря;

- озеленення території та влаштування місць рекреації;

- заходи з санітарного очищення території.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області (32400 Хмельницька область, Дунаєвецький район, м. Дунаївці вул. Шевченка, буд. 50).

Строки подання – 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Заступник міського голови                                                                                Сергій ЯЦЕНКО