Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування с. Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької області

03.10.2019

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування с. Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької області

Інформація про замовника СЕО

Замовником проекту є Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області (Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 50).

Виконавець – Рівненська філія ДП “ДІПРОМІСТО”

2. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план та план зонування села Ганнівка розробляється з метою визначення територіального розвитку на розрахунковий період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план села передбачає:

визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

обґрунтування зміни межі населеного пункту;

визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Генеральний план села розроблено на підставі таких даних:

завдання на проектування;

«Генеральна схема планування території України», виконана ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, затверджена Законом України №3059-ІІІ від 07.02.2002 року;

Схема планування території Хмельницької області, виконана ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, затверджена рішенням Хмельницької ОДА №9-2/2015 від 22.12.2015 року;

довідки;

анкети;

землевпорядна документація, кадастр;

вихідні документи та натурні обстеження;

та ін.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі затвердженого генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, зокрема визначають:

функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

містобудівні умови та обмеження;

потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

черговість та обсяги інженерної підготовки території;

систему інженерних мереж;

порядок організації транспортного і пішохідного руху;

порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

4. Ймовірні наслідки:

В цілому санітарний та екологічний стан території села Ганнівка добрий.

Планово-подвірний вивіз твердих побутових відходів організований на паспортизоване сміттєзвалище, що розташоване біля с. Ганнівка за 800м від населеного пункту (санітарно-захисна зона витримується). Худобомогильник – законсервований.

На території населеного пункту розміщено 1 діюче кладовище. Санітарно-захисна зона від території діючого кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 метрів, нормативна відстань не витримується. За межами населеного пункту на відстані 700м від житлової забудови знаходиться ще одне кладовище.

Основні чинники, що здійснюють негативний вплив на територію населеного пункту:

існуюче кладовище;

незадовільний стан автомобільних доріг.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

1.Водні ресурси:

- відсутність централізованого водовідведення;

- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

- відсутність належним чином організованого поверхневого водовідведення.

2. Поводження з відходами:

- недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів, як наслідок забруднення території відходами.

3. Стан ґрунтів:

- відсутність організованого відведення поверхневих дощових вод з вулиць.

4. Атмосферне повітря:

- негативний вплив на територію населеного пункту здійснюється автотранспортом

б) для територій з природоохоронним статусом

Територія населеного пункту знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Хмельницької області. На території села об’єкти прирородно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції генерального плану с. Ганнівка не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки населений пункт розташований на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

1) На час розроблення генерального плану в селі існують локальні системи водопостачання, населення користується шахтними колодязями, які розташовані переважно на присадибних ділянках. Лише дві вулиці населеного пункту забезпечені централізованим водопостачанням. Для забезпечення водопостачанням існуючої та перспективної житлової, та громадської забудови передбачається влаштування об’єднаної системи на господарсько-побутові та протипожежні потреби.

2) Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з вигребами. Виробничі підприємства та громадська забудова мають власні локальні системи каналізування. Проектними рішеннями генерального плану передбачається здійснити повне каналізування всієї існуючої та нової садибної житлової забудови, будинків суспільного, культурного й побутового призначення та всіх інших шляхом будівництва очисних споруд закритого типу.

3) В межах сільської ради відсутні худобомогильники, біотермічні ями для захоронення трупів тварин. Облаштування нових заборонені наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 232, зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 29.01.2009 року за № 85/16101. Тому улаштування нових худобомогильників та біотермічних ям заборонено, а утилізація трупів тварин відбувається на Хмельницькому Ветсанзаводі.

4) Для села Ганнівка приймається комбінована система санітарного очищення від твердих побутових відходів:

- планово-подвірна - для громадського центру і виробничої забудови;

- планово-квартальна - для зони індивідуальної садибної забудови.

Санітарне очищення передбачається централізовано з урахуванням роздільного збору та наступного вивезення на сміттєпереробні підприємства, будівництво найближчих підприємств переробки ТПВ намічено у м. Кам'янець – Подільський та м. Городок Хмельницької області. Залишки об’ємів відходів підлягають захороненню в межах існуючого сміттєзвалища.

5) В даний час в селі відвід поверхневих вод недостатньо організований. Поверхневі води по рельєфу відводяться в водойми, струмки та канави. В генеральному плані закладена відкрита система дощової каналізації, як найбільш реалістична для сіл. Проектними рішеннями генерального плану населеного пункту відведення поверхневих стоків дощової та талої води вулиць, проїздів та площ пропонується відводити шляхом улаштування відкритої мережі поверхневого водовідведення.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповідь про стан довкілля,

статистичну інформацію,

лабораторні дослідження стану довкілля,

дані моніторингу стану довкілля,

оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до Генерального плану с. Ганнівка, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програми охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області на 2016-2020 роки, «Екологічний паспорт Хмельницької області за 2017 рік» та «Стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2017 році», Програма «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки»; Програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2020 роки.

Повітряний басейн

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосувати наступні технічні заходи:

- облаштування автодоріг і пішохідних тротуарів в межах всього села для зниження ступеню пилового забруднення.

Водний басейн

Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист ґрунтових та поверхневих вод від забруднення.

Для цього передбачається здійснити:

повне каналізування всієї забудови села шляхом будівництва індивідуальних та локальних систем з очисними спорудами малої каналізації невеликої продуктивності;

організований відвід поверхневих вод;

інженерну підготовку території;

планову санітарну очистку села.

В селі організовані канави, які виконують роль елементів водозбору та які наповнюються талими і дощовими водами та несуть води до струмків та ставків, для яких показані нормативні охоронні зони, і ріки Тернава, для якої встановлені нормативні прибережні захисні смуги (ПЗС) – 25м. Проекти прибережних захисних смуг (ПЗС) на даній території не розроблялися. ПЗС відкладені у відповідності до Водного кодексу України та встановлюються за окремими проектами землеустрою (стаття 88, Водний кодекс України). Проекти або проект ПЗС розробляються після затвердження генерального плану організаціями, які мають право на виконання даного виду робіт.

В інженерно-планувальному відношенні передбачається розчищення каналів, благоустрій, закріплення та озеленення берегів водотоків, організоване регулювання русел відкритих потоків, оздоровлення та благоустрій прибережних зон ставків та струмків в межах села.

Охорона ґрунтів

Для підтримання нормального санітарного стану ґрунтів передбачається вдосконалення санітарної очистки села, каналізування всієї забудови села шляхом будівництва очисних споруд закритого типу, що дозволить ліквідувати забруднення ґрунтів стоками, а також закриття діючого кладовища, що розташоване в населеному пункті на ненормативній відстані від житлової забудови, та влаштування проектного кладовища на відстані 880 м на північний - захід від населеного пункту поряд з існуючим.

Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в ґрунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від забруднення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Вступ

Методологія проведення СЕО

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні

Методологія проведення СЕО

Стратегія розвитку населеного пункту до 2038р.

Оцінка екологічної ситуації в населеному пункті

Ключові екологічні проблеми села

Аналіз екологічної ситуації в населеному пункті

Аналіз трендів стану довкілля

Аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним цілям

Оцінка впливу Стратегії на довкілля

Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру

Ймовірний екологічний вплив Стратегії на складові довкілля

Рекомендації СЕО, щодо пом’якшення впливу на довкілля

Організація моніторингу фактичного впливу Стратегії на довкілля

Висновки

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Дунаєвецька міська рада Хмельницької області (Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 50).

Міський голова                                                                        В.Заяць