ЗАЯВА На визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування с.Рахнівка Дунаєвецької міської ради Дунаєвецького району Хмельницької області

10.10.2019

ЗАЯВА

На визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування с. Рахнівка Дунаєвецької міської ради Дунаєвецького району Хмельницької області

Інформація про замовника.

Замовником стратегічної екологічної оцінки є виконавчий комітет Дунаєвецької

міської ради Дунаєвецького району Хмельницької області

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план села Рахнівка це містобудівна документація, що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту, та розробляється з метою:

довгострокового прогнозування розвитку територій;

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

планування реконструкції існуючої забудови та територій;

збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та природних водойм;

створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарногігієнічного стану;

визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Генеральний план с.Рахнівка розробляється згідно з рішенням Дунаєвецької міської VII скликання №8-10/2016р. від 14 липня 2016 року (з врахуванням змін згідно рішення міської ради №19-37/2018р. від 22 червня 2018р.) згідно:

схеми планування території Хмельницької області;

схеми планування Дунаєвецького району Хмельницької області;

стратегії сталого розвитку Хмельницької області до 2020 року;

програм соціально-економічного, демографічного, екологічного розвитку території;

інших діючих стратегій та програм розвитку державного на регіонального рівнів,

також з вимогами чинного законодавства та з врахуванням інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на

довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Проект генерального плану с.Рахнівка не передбачає впровадження видів діяльності та не робить пропозицій з розташування об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Якщо у процесі розроблення генерального плану буде надано пропозиції щодо розташування об’єктів, або впровадження видів діяльності що потребують проведення оцінки впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», така оцінка буде виконана окремо на подальших стадіях проектування, або визначення конкретних параметрів об’єкту чи видів робіт, та до початку провадження планової діяльності.

Ймовірні наслідки:

Виконання генерального плану с. Рахнівка, що розробляється відповідно до схеми

планування Хмельницької області, стратегії сталого розвитку Хмельницької області до 2020 року, та створення сприятливих умов для всебічного сталого розвитку населеного пункту та об’єднаної територіальної громади.

Виконання генерального плану с. Рахнівка може, ймовірно, спричинити наступні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

для атмосферного повітря:

забруднення повітря під впливом антропогенних чинників, а саме зростання кількості населення та кількості власних автомобілів;

забруднення повітря пилом від зростаючої кількості транспортних засобів, та маршрутів пересування;

зростання акустичного навантаження під час робіт з реконструкції та запланованого будівництва;

для здоров’я населення:

збільшення навантаження на медичні установи, за рахунок ймовірного збільшення кількості населення;

поліпшення якості медичного обслуговування населення;

для стану водних ресурсів:

збільшення навантаження на очисні споруди за рахунок зростання обсягу споживання питної води;

забруднення природних водойм за рахунок антропогенних факторів;

сфері поводження з відходами:

збільшення кількості сміття та побутових відходів;

ймовірне несанкціоноване скидання сміття у заборонених місцях;

для стану ґрунтів та біорізноманіття:

поліпшення стану біорізноманіття за рахунок створення зелених зон та благоустрою території;

поліпшення стану ґрунтів через облаштування доріг з твердим покриттям, вертикального планування профілю доріг та системи відведення поверхневого стоку;

поліпшення стану ґрунтів за рахунок впровадження системи санітарної очистки населеного пункту з роздільним збором відходів;

б) Наслідки для територій з природоохоронним статусом, зокрема, для кладовищ та

урочищ, об’єктів культурної та релігійної спадщини виконання генерального плану не передбачаються.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Рахнівка, передбачається розглянути:

«Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін у разі незатвердження проекту генерального плану с. Рахнівка.

Інші альтернативи пропоновані в ході виконання СЕО

Дослідження,якінеобхіднопровести,методиікритерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка передбачає всебічний розгляд можливих позитивних та негативних наслідків для довкілля, які можуть мати місце в разі виконання генерального плану стратегічному розумінні.

Під час виконання стратегічної оцінки будуть проведені:

аналіз статистичної інформації щодо стану довкілля, здоров’я населення;

розгляд статистичних спостережень з метою визначення динаміки змін стану довкілля і здоров’я населення;

проектні розрахунки кількісних показників впливу на довкілля;

консультації з місцевою адміністраціями;

консультації з департаментами екології та охорони здоров’я ОДА;

громадські обговорення проекту генерального плану, та проекту звіту про СЕО;

консультації з науковими установами (в разі необхідності);

розгляд та врахування зауважень та пропозицій до проекту генерального плану та звіту про СЕО;

визначені критерії оцінки впливу на довкілля та періодичність проведення моніторингу стану довкілля.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Задля пом’якшення ймовірного шкідливого впливу на довкілля, у межах виконання генерального плану с. Рахнівка розглядаються наступні заходи:

вдосконалення системи збору сміття та відходів, зокрема запровадження роздільного збору;

благоустрій і озеленення доріг, вулиць та майданчиків;

встановлення санітарно-захисних зон, захисних споруд та містобудівних обмежень;

забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод;

облаштування місць для паркування та постійного зберігання автомобільного транспорту;

встановлення режиму використання окремих ділянок, згідно природоохоронного законодавства;

інші заході, що розроблені під час розробки проекту генерального плану.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Проведення стратегічної екологічної оцінки планується проводити одночасно з

процесом розробки проекту генерального плану с. Рахнівка з частковою інтеграцією виконавців СЕО на прикінцевій стадії. Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено з урахуванням змісту і рівня деталізації генерального плану, сучасних знань, методів оцінювання, статистичних даних та інформації, отриманої з відкритих джерел. Також у звіті будуть враховані зауваження, побажання та пропозиції, отримані від спільноти під час проведення громадського обговорення та консультацій. Передбачається, що звіт буде містити наступну інформацію:

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення території Дунаєвецької міської ради, та прогнозні зміни цього стану, якщо проект генерального плану не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

Опис наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення, у тому числі, вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно) постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі, будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення;

Опис транскордонних наслідків, в разі їх виявлення;

Резюме нетехнічного характеру та висновки придатні для проведення громадського обговорення та розраховані на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються у Дунаєвецькій

міській раді за адресою: 32400, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 50; у письмовому вигляді особисто чи поштою, або на електрону адресу Дунаєвецької міської ради: dunorg@i.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Дунаєвецької міської ради та на сторінці Дунаєвецької міської ради в мережі інтернет за посиланням: http://dunrada.gov.ua.

Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту отримання заяви. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку.

Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Відповідальна особа за прийняття зауважень:

Мудра Ірина Олександрівна (038)58-31-899

Заступник міського голови _________________________С. Яценко