Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану с Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької області

15.01.2020

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

“Генеральний план та План зонування території села Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької області ”.

Інформація про замовника проекту:

Об’єднана територіальна громада - Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району Хмельницької області. Юридична адреса: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50. Тел./факс: (03858) 3-18-99, 3-12-95, 3-16-94 Контактний e-mail (сайту): dunorg@i.ua, http://dunrada.gov.ua/

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план та План зонування території населеного пункту Мушкутинці є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження - об’єднаної територіальної громади - Дунаєвецької міської ради

Основні цілі документа державного планування:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля з метою покращення екологічного та санітарно-гігієнічного стану.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Генеральний план розробляється у розвиток рішень генеральної схеми планування території України, схеми планування території області та схеми планування району. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій. Генеральний план розроблено у відповідності до норм ДБН Б.22-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» , Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного Кодексу України».

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Генеральним планом не передбачається розміщення на території населеного пункту суб’єктів господарювання, планова діяльність яких може мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки.

Генеральний план та План зонування території населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та Плану зонування території села Мушкутинці передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля (надра, ґрунти, водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом:

на території села Мушкутинці відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

зважаючи на географічне положення села Мушкутинці транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану села для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

на комплексність рішень генерального плану села, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, в тому числі, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану та Плану зонування території села Мушкутинці, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення Генерального плану та Плану зонування території населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як Генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Також, в процесі розробки СЕО буде відібрано дані (за їх наявності): дані моніторингу про стан довкілля, доповіді, експертні оцінки, тощо.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану та Плану зонування території села Мушкутинці на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших селах містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- визначення проведення реконструкції чи будівництва головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Генеральний план та План зонування території села Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької області” подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до Дунаєвецької міської ради за адресою: 32400, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50. Тел./факс: (03858) 3-18-99, 3-12-95, 3-16-94 Контактний e-mail (сайту): dunorg@i.ua

Заступник міського голови Сергій ЯЦЕНКО